Translate

יום שני, 28 בנובמבר 2022

הביטוח הלאומי וההסתדרות סיכמו: מאת שרית יוכפז

 הביטוח הלאומי וההסתדרות סיכמו:

תוך חצי שנה הביטוח הלאומי יעביר תשלומים לשכירים שאיבדו את עבודתם בעקבות עסקים שפשטו רגל מאת שרית יוכפז

 

בעקבות מגיפת הקורונה עסקים רבים הגיעו למצב של חדלות פירעון ופשיטות רגל וכ-10,000 תביעות הוגשו אל הביטוח הלאומי לטובת קבלת תשלומי שכר עבודהפיצויי פיטורין וזכויות סוציאליותבמקום המעסיקים שלא יכלו לשלם.

בסוף 2019,  בסמוך לתחילת המגיפההוחלט כי כל נושא תביעות עובדים וקופות גמל בחדלות פרעון יאוגד תחת הביטוח הלאומי ולא כפי שהיהדבר שייצר מחד שינויים מהותיים לטובת העובדיםצמצום הטרטור בין משרדים שונים ומאידךגרם לכמויות גדולות מאוד של בקשות אל הביטוח הלאומי

בפגישה שהתקיימה היום בין ההסתדרות לבין נציגי הביטוח הלאומי סוכםכי בשלב הראשון בקשות שהגיעו במסגרת החוק החדשישולמו מקדמות בגין שכר עבודההמקדמות יהיו בגובה השכר שלא שולם ויינתן בהתבסס על דיווחי עורכי הדין המגישים את התביעות.

השלב הבאמצריך מידע יותר מורכב ואינדיבידואלי לעובד ומצבו מול המעסיק מבחינת זכויותיו הסוציאליות והפיצויים המגיעים לו מתוקף הפסקת עבודתוכאמורסוכם שבתום ששת החודשים הקרובים החישובים הפרסונליים יסתיימו והכספים יועברו בהתאם. הביטוח הלאומי מסיים בימים אלה להכשיר עשרות עובדים שיועדו לטיפול במקרים של פשיטות הרגל עד הקצהבמקביל למקדמות שישולמו.

ליאון פרץמנהל מרחב צפון בהסתדרות: "כחלק בלתי נפרד מתפקידיעליי לדאוג לעובדים שנשארו ללא פרנסה בעל כורחם וכל סיוע שמגיע להם צריך להיות מנת חלקםלאחר שיחה אישית עם בכירים בביטוח הלאומי אני מאמין כי שת"פ בינינו יביא לתוצאות בהקדם ובשורה לאלפי אזרחיםתקופת הקורונה הייתה קשה הן לעסקים והן לשכירים והעומס על הביטוח הלאומי עם תשלומי האבטלה והחל"ת ברורים ויידועיםאך הגיע העת לרכז מאמצים בתיקי פשיטות הרגל וכך יהיה".

אוריאל כזוםסמנכ"ל קצבאות קיום ותעסוקה בביטוח הלאומי״עובדי הביטוח הלאומי עבדו מסביב לשעון בתקופת הקורונהועדיין מטפלים בהשלכות של תקופה זואנו מרכזים מאמצים לטפל בתיקים הקיימיםשבעקבות החקיקה מטופלים מהקצה אל הקצה אצלנולאחר שיחה עם ההסתדרותהוחלט על שינויי תהליכי עבודה וקיצור בירוקרטיה ככל הניתןשיביאו להגברת מיצוי הזכויות וסיוע לכל השכירים שמשכורתם הופסקה בעקבות חדלות פירעון".

יש לצייןתיקים רבים הועברו ללא פרטים ומסמכים נדרשים וטיפול בתיקים מחויב למידע מלאלכןהביטוח הלאומי יקיים כנס במהלך חודש ינואר בהשתתפות עורכי הדין כדי לתאם ציפיותלתדרך אותם כיצד להגיש תביעות באופן שנכון לשכירים שיאפשר סיוע מהיר עבורם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה