Translate

יום שני, 25 בדצמבר 2017

משרד התיירות מזמין את הציבור להשתתף בתכנון דרך תיירותית חוצה ישראל. מאת: שרית יוכפז


משרד התיירות מזמין את הציבור להשתתף בתכנון דרך תיירותית חוצה ישראל

המעוניינים להציג בפני ועדת ההיגוי את עמדתם בנושא התוואי, התשתיות והשיווק של הדרך המתוכננת מוזמנים לשלוח נייר עמדה
שר התיירות יריב לוין: "בכל העולם דרכים תיירותיות מושכות תיירים רבים. משרד התיירות רואה ערך רב בגיבוש מוצר תיירותי איכותי אשר יביא את התיירים לכל חלקי הארץ. כך, התנופה בתיירות והשיאים שנשברים מדי חודש ישפיעו על כלל חלקי הארץ".
בהמשך להחלטת ממשלה מיום 26/11/2017 בדבר תכנון דרך תיירותית אשר תחצה את ישראל, ואשר משרד התיירות מונה להוביל את תהליך התכנון – המשרד מזמין את הציבור להציג את עמדותיו בפני וועדת ההיגוי שהוקמה לצורך כך, וכן בפני הוועדות המקצועיות.
ועדת ההיגוי, בראשות מנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי, כבר התכנסה בפעם הראשונה. בוועדה חברים: מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל אריאל משעל, מנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין, ומנכ"ל קק"ל אמנון בן-עמי.
משרד התיירות מייחס חשיבות רבה לתהליך שיתוף הציבור, כחלק מגיבוש התכנית הכוללת של הדרך התיירותית. במסגרת תהליך התכנון מתכנסות שלוש ועדות מקצועיות  בנושאים: תוואי השביל, מפרט השירותים בכל אחד מהקטעים, ושיווק. הועדות תגבשנה המלצות מקצועיות עבור וועדת ההיגוי.
כדי לתת ייצוג רחב ככל הניתן לעמדות השונות בנושא, יוזמנו חלק מהמגישים, על פי שיקול דעת הועדה, להציג בפניה את עמדתם.
בהמשך למדיניות הממשלה בדבר חיזוקה הכלכלי של הפריפריה וגיוון מקורות ההכנסה של המשק הישראלי, ובהמשך למדיניות משרד התיירות לקידום התיירות הנכנסת כמנוע צמיחה כלכלי למשק הישראלי, וכן לאור הצמיחה בתיירות הנכנסת, והפוטנציאל הכלכלי של התיירות למדינת ישראל - החליטה הממשלה להטיל על משרד התיירות להקים צוות בין-משרדי שיכין תוכנית אסטרטגית לפיתוח שביל תיירותי החוצה את ישראל לאורכה ולרוחבה. 
בהחלטה נכתב, כי המלצות הצוות יכללו, בין היתר, את הנושאים הבאים:
1. המלצה על מתווה שביל תיירותי לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל, ובכלל זה חיבור לשביל ישראל לאופניים.
2. תכנון סימון השביל ובכלל זה שילוט והכוונה, הכולל בין היתר מידע תיירותי מקצועי.
3. תכנון התאמת תשתיות תומכות – חיבור לתשתיות חשמל ומים, תחבורה וכיו"ב.
4. תכנון מתחמי לינה לאורך המסלול.
5. תכנון היבטי שיווק השביל, ובכלל זה הבאת סוכנים ייעודיים לצורך מיתוג ושיווק השביל, קידום אתר מידע מרכזי, תשלומים מקוונים, אישורים ותעודות וכיו"ב.


המעוניינים להביע את עמדתם, ובעלי עניין, מוזמנים לשלוח נייר עמדה (בהיקף של עד עמוד אחד), למייל:  IsraelTrail@Tourism.gov.il עד 7 בינואר 2018. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה