Translate

יום ראשון, 19 בינואר 2020

הרב יוסף גרליצקי מרכז חב"ד לובאוויטש ת"א.-מאת: שרית יוכפז--מאת: שרית יוכפז-
הרב יוסף גרליצקי מרכז חב"ד לובאוויטש  ת"א.
מציין:  היום, הננו מציינים את יום ההילולא של רבנו משה בן מימון 'הרמב"ם' שנסתלק ב- כ' טבת ובשבוע הבא עלינו לטובה נציין את יום ההילולא של רבי שניאור זלמן מליאדי 'אדמו"ר הזקן' מייסד חסידות חכמה בינה ודעת (=חב"ד), שנסתלק ב- כ"ד טבת.

מעניין שיש צד השווה בין שני ענקים אלו. שניהם כתבו חיבורים, גם בנגלה דתורה וגם בפנימיות התורה. הרמב"ם כתב את ספר 'משנה תורה' המיועד לקטן ולגדול וכולל את כל הלכות התורה שבכתב ובע"פ וכן כתב את הספר 'מורה נבוכים' שכשמו כן הוא, מורה דרך למי שנבוך עפ"י הסוד שבתורה.

אדמו"ר הזקן ידוע ומפורסם בכל תפוצות ישראל בכינוי 'בעל ה'תניא' וה'שולחן ערוך' על שם ספריו. ה'שולחן ערוך' על הלכות התורה וה'תניא' הכולל תשובות ועצות לכל יהודי בכל עניין של עבודת ה'.

בנוסף לכך, ניתן למצוא ביטוי לשילוב של נגלה ופנימיות התורה גם בשמותיהם. הרמב"ם נכתב עם מ' פתוחה ומ' סתומה. הגמרא (שבת ק"ד, ע"א) אומרת כי מ' פתוחה מרמזת על נגלה דתורה ומ' סתומה מרמזת על פנימיות התורה.

כמו כן אצל אדמו"ר הזקן ששמו שניאור מרמז על פעמיים אור (=שני אור) תורת הנגלה ותורת החסידות אותה הוא גילה לכל אחד ואחת.

דבר מעניין נוסף, ניתן למצוא גם בתחילת ספריהם. הרמב"ם מתחיל את ספרו 'משנה תורה' במילים 'יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון' וכו'. ארבעת האותיות הראשונות הינם שם ה' (י'-ה'-ו'-ה'). גם אדמו"ר הזקן מתחיל את ספר ה'שולחן ערוך' במילים 'יהודה בן תימא אומר', כפי שהגמרא (סוטה י', ע"ב) אומרת שיהודה זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה (בשמו מופיעות כל ארבעת האותיות של שם ה').

שניהם, הרמב"ם ואדמו"ר הזקן היו מנהיגי ישראל אמיתיים שהשפיעו ומשפיעים עד היום שפע של תורה בנגלה ובפנימיות לכל עם ישראל בכל הדורות.

ואוסיף, אצל הרבי ליובאוויטש נשיא דורנו מצינו גם את כל השילובים הנ"ל. שמו הראשון מנחם כולל מ' פתוחה וסתומה ואכן ראינו את השפע בלי גבול שהרבי משפיע גם בתורת הנגלה וגם בתורת החסידות. ספרו הראשון של הרבי, ספר 'היום יום' מתחיל אף הוא במילים 'יום התוועדות וקבלת החלטות' הכוללים את שם ה'.

עלינו להתחזק בקביעות עיתים לתורה בלימוד ספר משנה תורה לרמב"ם (לפי החלוקה היומית), בספר התניא (כפי שנחלק לימי השנה) ובספריו של הרבי בליקוטי שיחות, ספרי המאמרים, אגרות הקודש וביתר ספריו הרבים ש'הפך בה והפך בה דכולא בה'. עדי נזכה כולנו ל'מלאה הארץ דעה את ה', כמים לים מכסים' בגאולה הקרובה ע"י משיח צדקנו.


ב'בית חם' שהקמנו בשכונת התקווה לפני כשנתיים, אוכלים מידי יום 90 קשישים ונזקקים, המקבלים במקום ארוחה חמה ותמיכה רגשית.

בכדי שנוכל להמשיך להפעיל את המקום, אנו זקוקים להשתתפותכם ביד רחבה ולב נדיב.

ניתן להקדיש עלות של יום/שבוע/חודש, לזכותכם או לעילוי נשמת יקיריכם. עלות האוכל: יום – 990 ₪, שבוע – 5940 ₪, חודש – 24,750 ₪.


תרומות ניתן להעביר בדרכים הבאות:


בהעברה לבנק: בנק לאומי סניף 832 חשבון: 35670058 ע"ש מרכז חב"ד ת"א
בהפקדה בכל סניף דואר: מרכז חב"ד תל אביב חשבון בנק הדואר מס' 8182319

התרומה מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה